Zapisnik 20. občnega zbora – 19.02.2022

04

Apr

Zapisnik 20. občnega zbora – 19.02.2022

TENISKO DRUSTVO LOB GORENJSKA

Datum: 19.02.2022

ZAPISNIK

 1. obcnega zbora Teniskega drustva LOB Gorenjska, ki je bil v soboto, 19.02.2022 ob 16. uri po teniskem tumirju pri SKULJ-u v Ljubljani.

Prisotnih je bilo 17 c lanov in 8 opraviceno odsotnih s pooblastili, skupaj ( 83%).

DNEVNIRED:

 1. Predlog dnevnega reda obcnega zbora TD LOB Gorenjska
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev ter ugotovitev sklepcnosti
 3. Porocilo predsednice o delu Teniskega drustva LOB Gorenjska za leto 2021
 4. Financno porocilo za leto 2021 (poroca predsednica Nada Nastran )
 5. Porocilo nadzornega odbora za leto 2021 (poroca predsednica NO Alenka Cerar)
 6. Porocilo disciplinske komisije za leto 2021 (poroca predstavnik DK)
 7. Predlog izvolitve predsednika in organov drustva
 8. Predlog financnega nacrta za leto 2022 (poroca predsednica)
 9. Informacija o visini clanarine za leto 2022 (poroca predsednica)
 10. Program dela za leto 2022 (poroca predsednica)
 11.  

Ad 1.

Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 2.

Predsednica je predlagala delovno predsedstvo: Alenka Cerar, predsednica, clana Brane Dolcic in Rok Pogacnik, zapisnikarica Bogomila Robek

overoviteljici – Irena Berginc in Branka Stuchly

SKLEP: Predlog je obcni zbor soglasno sprejel.

Delovno predsedstvo zasede mesta in pricne z obcnim zborom.

Delovna predsednica preveri sklepcnost in ugotovi, da je glede na stevilo prisotnih in podanih pooblastil odsotnih clanov obcni zbor sklepcen.

Ad 3.

Porocilo predsednice o delu Teniskega drustva LOB Gorenjska za leto 2021

V letu 2021 je bilo v Teniskem drustvu LOB Gorenjska vkljucenih 30 clanov, od tega 11 clanic in 19 clanov. 24 clanov je bilo tekom leta aktivnih in so bili prisotni na vecini turnirjev, nekaj clanov ima razlicne poskodbe in se niso udelezevali turnirjev. Na turnirjih je bila poprecna udelezba 18 clanov.

Na obcnem zboru smo sprejeli Program dela TD Lob za leto 2021, ki smo ga kljub tezkim epidemioloskim razmeram uspesno skozi celotno leto realizirali. Poleg nacrtovanih 12 turnirjev, smo realizirali tudi spomladanske priprave v Poreču in jesenske priprave v Rogaški Slatini. Dodatno smo realizirali tudi poletno tenisiranje na Bracu.

Finančno poročilo društva je bilo v letu 2021 zadovoljivo, saj smo v celoti pridobljena finančna sredstva namenili za organizacijo teniških turnirjev, predvsem plačila najema teniških igrišč. Prihodkov v letu 2021 je bilo 3.372,00 EUR, odhodkov 3.379,22 EUR, na dan 31.12.2021 je bil preostanek razpoložljivih sredstva na TRR društva v višini 1.963,82 EUR.

Članarina je bila v skladu s sklepom Izvršnega odbora 30,00 EUR in so jo člani poravnali v skladu s sklepom IO do konca aprila 2021.

Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s sistemom igranja mešanih dvojic, kjer smo pred pričetkom imenovali nosilce, nato pa žrebali različne dvojice za tri kola, zadnjo uro, pa smo igrali dvojice po izbiri. S tern smo dosegli zadovoljstvo med člani.

Na tekmovalnem področju je potrebno pohvaliti nekatere nase člane, ki so se sicer vključili v tekmovalni ritem različni lig in državnih tekmovanj seniorjev.

Se vedno je aktivna tudi spletna stran društva, ki prinaša nekaj dokumentarnega gradiva, po posameznem tumirju pa so objavljene tudi fotografije in najaktualnejse novice, seveda tudi tu je bilo letos le tega v omejenem obsegu.

Za clane drustva smo v letu 2021 nabavili sportni artikel in sicer je bilo mozno nabaviti nekaj razlicnih artiklov znamke craft, prispevek drustva je bil za en izbrani artikel v visini 20.00 EUR.

Drustvo v letu 2021 ni imelo statusnih sprememb in je v skladu s statutom pridobljena donatorska sredstva porabilo za organizacijo teniških turnirjev.

SKLEP: Občni zbor je potrdil poročilo predsednice o delu v letu 2021.

Ad 4.Financno poročilo za leto 2021

Stanje na dan 31.12.2020 1.971,04 EUR
PRIHODKI  
Članarina 855.00 EUR
občina Škofja Loka     – javni razpis 567,00 EUR
Donacija LTH Škofja Loka 150,00 EUR
Donacija Okovje 500,00 EUR
Donacija Soforebo 500,00 EUR
Donacija SZ Projektno podjetje Ljubljana 500,00 EUR
Donacija Gen-i Ljubljana 300,00 EUR
Skupaj 3.372,00 EUR
Razpoložljiva sredstva za leto 2021 5.343,04 EUR

 

ODHODKI  
Stroški turnirjev 1.648,00 EUR
Stroški športnega artikla 674,55 EUR
GB provizija 158,42 EUR
Žoge 420,08 EUR
ostali stroški (domena, računovodske storitve, potisk) 478,80 EUR
Skupaj 3.379,22 EUR
Stanje 31.12.2021 1.963,82 EUR

 

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančno porodilo za leto 2021.

Ad 5.

Poročilo Nadzornega odbora

Predsednica Nadzornega odbora Alenka Cerar je podala porodilo, da je odbor spremljal poslovanje Teniškega društva LOB in ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu z nartom in da ni ugotovil nepravilnosti.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Nadzornega odbora.

Ad 6.

Poročilo disciplinske komisije

Predstavnik disciplinske komisije je podal poročilo in ugotavlja, da v letu 2021 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Disciplinske komisije.

Ad.7

Predlog izvolitve predsednika in organov društva.

Društvo je v zadnjih štirih letih vodila predsednica Nada Nastran s elani I0 v sestavi: Irena Lušina in Bogomila Robek ter Ladislav Hafner in Pero Barbič, ki sta v JO vstopila pred dvema letoma, po odstopu dveh elanov iz JO ( Nade Fojkar in Bojana Dobnikarja).

NO je v celotnem mandatu uspešno vodila Alenka Cerar skupaj s elani Milena Do1Cic, Rok Pogačnik in Bojan Robek.

DK je bila v celotnem mandatu v sestavi Bojana Stermenszky, Jo2e Dolinar, Boris Pešelj.

Na obenem zboru je bil soglasno sprejet predlog, da so predsednica in vsi elani odborov delo opravili odlično, zato je bil soglasno sprejet sklep, da se ponovno vse dosedanje izvoljene elane ponovno imenuje in sicer:

Za predsednico TD LOB Gorenjska je bila ponovno imenovana Nada Nastran

I0 TD LOB Gorenjska: Nada Nastran, Ladislav Hafner, Pero Barbič, Irena Lušina, Bogomila Robek.

NO TD LOB Gorenjska: Alenka Cerar, Milena Dolčič Rok Pogačnik, Bojan Robek. DK TD LOB Gorenjska: Bojana Stermenszky, Branka Stuchly, Jože Dolinar.

SKLEP: Potrdi se predlog predsednice, elanov JO, NO in DK TD LOB Gorenjska za mandatno obdobje 4 let.

Ad 8.

Finančni nart za leto 2022

PRIHODKI  
■  Občinah Škofja Loka —javni razpis 600,00 EUR
Donatorska sredstva 2.000,00 EUR
Članarina 900,00 EUR
Skupaj 3.500,00 EUR
Sredstva iz leta 2021 1.972,00 EUR
Skupaj razpoložljiva sredstva v letu 2022 5.472,00 EUR

 

 

ODHODKI  
Stroški turnirjev 2.000,00 EUR
Stroški športnega artikla 1.000,00 EUR
Ostali stroški:

GB provizija, žoge, domena, računovodstvo

1.000,00 EUR
Prenos v leto 2023 1.400,00 EUR
SKUPAJ 5.400,00 EUR

SKLEP: občni zbor je soglasno sprejel finančni nart za leto 2022.

Ad 8

Informacija o višini članarine za leto 2022

V skladu s statutom višino članarine potrdi IO TD LOB Gorenjska. I0 LOB je sprejel sklep, da je 61anarina za leto 2022 v vikni 30,00 EUR. Članarina se lahko plača v gotovini ali se naka1e do 31.3.2022 na račun društva :

Teniško društvo LOB Gorenjska: TRR: 07000 — 0000748736 Gorenjska banka, Kranj.

SKLEP: Ob6ni zbor sprejema informacijo o sprejeti vikni č  članarine za leto 2022 v višini 30,00 EUR, ki jo Mani poravnajo do 31.3.2022.

Ad 9

Program dela TD LOB v letu 2022

Izvršni odbor predlaga naslednje termine za teniške turnirje v letu 2022:

19.02.2022 Valentinov turnir Ljubljana- škulj, IO
12.03.2022 Zimski turnir Ljubljana- škulj, IO
07. do 10.4.2022 Spomladanske priprave Poreč   Lokaturist in 10
07.05.2022 Spomladanski turnir škulj ali šmartno, IO
25.05.do 29.05.2022 Potovanje in tenis Bosna Pero Barbi6
11.06.2022 Spomladanski turnir Tržič    IO
18. do 25.09.2022 Počitnikovanje Brad    Loka turist in I0
06. do 09.10.2022 Jesenske priprave lokacija morje Loka turist in I0
15.10.2022 Jesenski turnir Šmartno ali Skulj, IO
19.11.2022 Martinov turnir Ljubljana- Škulj, IO
03.12.2022 Miklavžev turnir Ljubljana- Škulj, IO
26.12.2022 Novoletni turnir Ljubljana- Škulj, IO

Za potovanje v Bosno Pero Barbič v sodelovanju z 10 pripravi program in vsebino potovanja, nato se obvesti vse člane in glede na število prijav se dogovori dokončne organizacijske podrobnosti.

 

V primeru neprimernih vremenskih razmer  ali drugih izrednih razmer, se lahko termin ali lokacija za turnir po predhodnem sklepu IO prestavi.

SKLEP: 0136ni zbor je potrdil program dela za leto 2022.

Ad 10.

Razno

Predsednica je pozvala č1ane, da do naslednjega turnirja razmislijo o predlogih za nakup športnega artikla za leto 2022. Kot mo2en predlog je bil predstavljen vzorec teniškega nahrbtnika HEAD, a predlog ni bil sprejet. Po razpravi  je oblikovan zaključek, da se do naslednjega turnirja predstavi dva konkretna artikla (nogavice, majica z dolgimi rokavi) od firme Craft, za kar poskrbi Boga. Dokon6en predlog bo sprejet po marčevskem turnirju.

Predsednica Nada Nastran se je zahvalila vsem 61anom Izvršnega in Nadzornega odbora in DK za delo v letu 2021, vsem sponzorjem in tistim članom, ki so priskrbeli donatorska sredstva in tudi vsem ostalim članom društva za udeležbo na turnirjih ter za2elela, da se bodo 61ani v čim večjem številu udeleži turnirjev po sprejetem programu in poskrbeli za prijetna teniška dru2enja tudi v letu 2022.

 

Ljubljana, 20.2.2022

Zapisala: Bogomila Robek

Delovna predsednica: Alenka Cerar

Overoviteljici: Irena Berginc Branka Stuchly

Dodaj odgovor