Zapisnik 19. občnega zbora – 20.02.2021

24

Mar

Zapisnik 19. občnega zbora – 20.02.2021

ZAPISNIK

 1. občnega zbora Teniškega društva LOB Gorenjska, ki je bil v soboto, 20.02.2021 ob 15. uri po teniškem turnirju pri ŠKULJ-u v Ljubljani.

Prisotnih je bilo 20 članov in  6 pooblastil, skupaj 25 ( 81 %).

DNEVNI RED:

 1. Predlog dnevnega reda občnega zbora TD LOB Gorenjska
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev ter ugotovitev sklepčnosti
 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB Gorenjska za leto 2020
 4. Finančno poročilo za leto 2020 (poroča predsednica)
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020 (poroča Alenka Cerar)
 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2020 (poroča predstavnik DK)
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2021 (poroča predsednica)
 8. Informacija o višini članarine za leto 2021 (poroča predsednica)
 9. Program dela za leto 2021 (poroča predsednica)
 10.  

Ad 1.

Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 2.

Predsednica je predlagala delovno predsedstvo: Alenka Cerar – predsednica, člana Brane Dolčič in  Branka Stuchly, zapisnikar  Bogomila Robek

overovitelja – Boris Pešelj in Andrej Stermetszky

 SKLEP: Predlog je občni zbor soglasno sprejel.

Delovno predsedstvo zasede mesta in prične z občnim zborom.

Delovna predsednica preveri sklepčnost in ugotovi, da je glede na število prisotnih  in podanih pooblastil odsotnih članov občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB  Gorenjska za leto 2019

V letu 2020 je bilo v Teniškem društvu LOB Gorenjska vključenih 32 članov, od tega 12 članic in 20 članov. 25 članov je bilo tekom leta aktivnih in so bili prisotni na večini turnirjev, nekaj članov ima različne poškodbe in se niso udeleževali turnirjev

Na občnem zboru smo sprejeli Program dela TD Lob za leto 2020, kjer smo skozi celotno leto  načrtovali organizacijo 9 teniških turnirjev, dodatno še štiri dnevne priprave v Rabcu in enotedensko tenisiranje na Braču.

Leto 2020 je bilo nenavadno in izjemno težko. Prisotnost korona virusa je praktično onemogočila naše aktivnosti. Planirane turnirje smo tako morali v veliki meri odpovedovati  saj zaradi sprejetih ukrepov vlade, ki je omejila delovanje športnih objektov, omejila gibanje, med občinami, med regijami, omejila javni prevoz in praktično vse nenujne dejavnosti, ni bilo možno ničesar storiti. 

Od načrtovanih 9 turnirjev smo realizirali le štiri turnirje, nismo mogli realizirati priprav v Rabcu in tenisiranja na Braču. Dodatno nam je v vmesnem času, ko ni bilo omejitev zaradi korone v mesecu septembru uspelo organizirati štiridnevno tenisiranje na odprtih in zaprtih igriščih v Rogaški. Na turnirjih je bila poprečna udeležba 18 članov.

Članarina je bila v skladu s sklepom Izvršnega odbora 30,00 EUR in so jo člani poravnali v skladu s sklepom IO  do konca aprila 2020.

Tudi v letu 2020 smo  nadaljevali s sistemom igranja mešanih dvojic, kjer smo pred pričetkom imenovali nosilce, nato pa žrebali različne dvojice za tri kola, zadnjo uro, pa smo igrali dvojice po izbiri. S tem smo dosegli zadovoljstvo med člani.

Na tekmovalnem področju je potrebno pohvaliti nekatere naše člane, ki so se  sicer vključili v tekmovalni ritem različni lig, a žal le te niso bile zaključene, saj se praktično od začetka marca do maja in od oktobra do decembra 2020 žal niso mogle odigrati. 

Še vedno je aktivna tudi spletna stran društva, ki prinaša nekaj dokumentarnega gradiva, po posameznem turnirju pa so objavljene tudi fotografije in najaktualnejše novice, seveda tudi tu  je bilo letos le tega v omejenem obsegu.

Za člane društva smo v letu 2020 nabavili  športni artikel in sicer vetrovke za vse člane, kjer je bil prispevek društva za člana 10,00 EUR. 

Društvo v letu 2020 ni imelo statusnih sprememb in je v skladu s statutom pridobljena donatorska sredstva porabilo  za organizacijo teniških turnirjev.

Tudi na finančnem področju je bilo leto 2020 uspešno zaključeno, saj smo imeli razpoložljivih sredstev v višini 4.198,87 EUR, odhodkov pa 2.217,93 EUR tako, da je bilo stanje na TRR računu na zadnji dan leta 1.971,04 EUR.

 SKLEP: Občni zbor je potrdil poročilo predsednice o delu v letu 2020.

Ad 4. Finančno poročilo za leto 2020

 Stanje na dan 31.12.2019                                                       253,87 EUR

PRIHODKI

 • Članarina    00 EUR
 • občina Škofja Loka – javni razpis                               560,00 EUR
 • Donacija LTH Škofja Loka                 150,00 EUR
 • Donacija Okovje    500,00 EUR
 • Donacija Soforebo     500,00 EUR
 • Donacija SZ Projektno podjetje Ljubljana 500,00 EUR
 • Donacija Gen-i Ljubljana 300,00 EUR
 • Prispevek članov 565,00 EUR                                                                                

Skupaj                                                                                    3.945,00 EUR              

 Razpoložljiva sredstva za leto 2020                                     4.198,87 EUR

ODHODKI                                                                          

 • Stroški turnirjev                                                    908,00 EUR
 • Stroški športnega artikla                 927,55 EUR
 • GB provizija     106,50 EUR
 • žoge                             100,08 EUR
 • ostali stroški (domena, računovodske storitve, potisk)     175,80 EUR

 Skupaj                                                                                     2.217,93 EUR

Stanje 31.12.2020                                                                   1.971,04 EUR

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel  finančno poročilo za leto 2020.

Ad 5. Poročilo Nadzornega odbora

Predsednica Nadzornega odbora je podala poročilo, da je odbor spremljal poslovanje Teniškega društva LOB in ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu z načrtom in da ni ugotovil nepravilnosti.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Nadzornega odbora.

Ad 6. Poročilo  disciplinske komisije za leto 2020

Predstavnik disciplinske komisije je podal poročilo in ugotavlja, da v letu 2020 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

SKLEP:  Občni zbor je soglasno  potrdil poročilo Disciplinske komisije.

Ad 7. Finančni načrt za leto 2021                                                                            

PRIHODKI                                                                            

 • Občina Škofja Loka –javni razpis       600,00 EUR
 • Donatorska sredstva                 000,00 EUR
 • Članarina        900,00 EUR

Skupaj                                                                                       3.500,00 EUR

Sredstva iz leta 2020                                                                 1.972,00 EUR

Skupaj razpoložljiva sredstva v letu 2021                                 5.472,00 EUR

ODHODKI

 • Stroški turnirjev     800,00 EUR
 • Stroški športnega artikla                 100,00 EUR
 • Ostali stroški:

GB provizija, žoge, domena, računovostvo                           600,00 EUR

Ostali stroški za aktivnosti ob 20.letnici                                972,00  EUR                             

Prenos v leto 2022                                                                1.000,00 EUR                                                              

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančni načrt za leto 2021.

Ad 8. Informacija o višini članarine za leto 2021

V skladu s statutom višino članarine potrdi IO TD LOB Gorenjska. IO LOB je sprejel sklep, da je članarina za leto 2021 v višini 30,00 EUR. Članarina se lahko plača v gotovini ali se  nakaže do konca priprav, 30.3.2021  na račun društva :

Teniško društvo LOB Gorenjska: TRR: 07000 – 0000748736 Gorenjska banka, Kranj.

SKLEP: Občni zbor sprejema informacijo o sprejeti  višini članarine za leto 2021 v višini 30,00 EUR, ki jo člani poravnajo do zaključka priprav, najkasneje do 30.3.2021.

 

Ad 9. Program dela TD LOB v letu 2021 (glej zavihek program dela)

SKLEP: Občni zbor je soglasno  potrdil program dela za leto 2021.

Ad 10. Razno

Predsednica je pozvala člane, da do naslednjega turnirja razmislijo o predlogih za nakup športnega artikla za leto 2021. V razpravi so bili podani predlogi nakupa, tanjša velurka, trenerka, nahrbtnik za tenis, moške tenis kratke hlače, žensko tenis krilo ali tenis obleka  Člani so bili soglasni, da se nabavi kvalitetni artikel še posebno v letu 2021, ker ima društvo 20 letnico svojega delovanja, lahko pa se dodatno organizira še podaljšani vikend igranja tenisa in tako obeleži naše delovanje. Za športni artikel bo predloge zbiral IO, ki bo na  marčevskem turnirju predstavil vzorce  in sprejel končno odločitev.

Predsednica Nada Nastran se je zahvalila vsem članom Izvršnega in Nadzornega odbora za aktivno sodelovanje v letu 2020 in seveda tudi vsem ostalim članom društva za udeležbo na turnirjih ter zaželela, da se bodo člani v čim večjem številu udeležili turnirjev po sprejetem programu in poskrbeli za prijetna teniška druženja tudi v letu 2021.

Ljubljana, 20.2.2021

Zapisala:                                                                                Delovna predsednica:

Bogomila Robek                                                                   Alenka Cerar

Overovitelja:

Boris Pešelj

Andrej Stermetszky

Dodaj odgovor