Zapisnik 18. občnega zbora – 15.2.2020

26

Feb

Zapisnik 18. občnega zbora – 15.2.2020

ZAPISNIK

18. občnega zbora Teniškega društva LOB Gorenjska, ki je bil v soboto, 15.02.2020 ob 17. uri po teniškem turnirju pri ŠKULJ-u v Ljubljani.
Prisotnih je bilo 14 članov in 7 pooblastil, skupaj 21 ( 65.5 %).

DNEVNI RED:

 1. Predlog dnevnega reda občnega zbora TD LOB Gorenjska
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev ter ugotovitev sklepčnosti
 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB Gorenjska za leto 2019
 4. Finančno poročilo za leto 2019 (poroča predsednica)
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 (poroča Alenka)
 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2019 (poroča Bojana)
 7. Predlog finančnega načrta za leto 2020 (poroča predsednica)
 8. Informacija o višini članarine za leto 2020 (poroča predsednica)
 9. Program dela za leto 2020 (poroča predsednica)
 10. Predlog izvolitve nadomestnih članov IO in NO.

Ad 1.
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 2.
Predsednica je predlagala delovno predsedstvo: Alenka Cerar – predsednica, člana Brane Dolčič in Branka Stuchly, zapisnikar Bogomila Robek,
overovatelja – Jože Dolinar in Andrej Stermenszky .

SKLEP: Predlog je občni zbor soglasno sprejel.

Delovno predsedstvo zasede mesta in prične z občnim zborom.
Delovna predsednica preveri sklepčnost in ugotovi, da je glede na število prisotnih in podanih pooblastil odsotnih članov občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB Gorenjska za leto 2019

V letu 2019 je bilo v Teniškem društvu LOB Gorenjska vključenih 32 članov, od tega 12 članic in 20 članov. Dvema članoma je na njuno željo prenehalo članstvo. V skladu s sklepom občnega zbora sta se nam v letu 2019 pridružila dva nova člana, vključitev še dveh članov zaradi umika predloga s strani predlagateljice ni bila realizirana.
V skladu s programom dela za leto 2018 smo realizirali 9 turnirjev, dodatno je bil realiziran še turnir v mesecu juliju. Na turnirjih je bilo skupaj prisotnih 258 članov, na posameznem turnirju je bila povprečna udeležba 18 članov. V začetku aprila smo skladno z načrtom uspešno organizirali 4 dnevne priprave v Rabcu, ki se jih je udeležilo 20 članov, v jesenskem času pa smo skupaj letovali in tenisirali na Braču.

Na tekmovalnem področju je bilo kar precej članov prisotnih na Gorenjskem prvenstvu upokojencev, kjer smo dosegli odlične rezultate tako med posamezniki kot tudi v dvojicah, v različnih starostnih kategorijah. Nekaj članov pa se je uspešno udeležilo rekreativnih tekmovanj v lokalnih ligah.
Tudi na finančnem področju je bilo leto 2019 uspešno zaključeno, saj smo imeli razpoložljivih sredstev v višini 3.133,00 EUR, odhodkov pa 2.748,89 EUR tako, da je bilo stanje na TRR računu na zadnji dan leta 384,5 EUR.

Za člane društva smo v letu 2019 nabavili športni artikel natikače Dall, za katere je bil prispevek društva 20,00 EUR za posameznega člana.

Društvo v letu 2019 ni imelo statusnih sprememb in je v skladu s statutom pridobljena donatorska sredstva porabilo za organizacijo teniških turnirjev in nabavo športnih artiklov.

SKLEP: Občni zbor je potrdil poročilo predsednice o delu v letu 2019.

Ad 4. Finančno poročilo za leto 2019
Stanje na dan 31.12.2018 480,39 EUR

PRIHODKI
– Članarina 880,00 EUR
– Občina Škofja Loka – javni razpis 573,00 EUR
– Donacija LTH 200,00 EUR
– Donacija Okovje 500,00 EUR
– Donacija Soforebo 500,00 EUR
Skupaj prihodki v letu 2019 2.653,35 EUR
Razpoložljiva sredstva 3.133,74 EUR

ODHODKI

 • Stroški turnirjev in nakup opreme 1.326,00 EUR
 • Stroški športnega artikla 600,00 EUR
 • GB provizija 107,50 EUR
 • Žoge 350,39 EUR
 • ostalo 365,00 EUR

Skupaj odhodki v letu 2019 2.748,89 EUR

Stanje 31.12.2019 384,5 EUR

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančno poročilo za leto 2019.

Ad 5. Poročilo Nadzornega odbora
Predsednica Nadzornega odbora je podala poročilo, da je odbor spremljal poslovanje Teniškega društva LOB in ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu z načrtom in da ni ugotovil nepravilnosti.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Nadzornega odbora.

Ad 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2019
Predsednica disciplinske komisije je podala poročilo in ugotavlja, da v letu 2019 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Disciplinske komisije.

Ad 7. Finančni načrt za leto 2020
PRIHODKI

 • Članarina 900,00 EUR
 • Občina Škofja Loka – javni razpis 500,00 EUR
 • Donatorstvo 1.000,00 EUR,
 • SKUPAJ: 2.400,00 EUR

ODHODKI

 • Stroški turnirjev 1.300,00 EUR
 • Stroški športnega artikla 450,00 EUR
 • Ostali stroški: provizije, 400,00 EUR
 • SKUPAJ: 2.150,00 EUR

Sredstva iz leta 2019 385,00 EUR

Ostanek: 635,00 EUR

Pod pogojem, da društvo prejme donatorska sredstva v načrtovani višini se po načrtu lahko nabavi tudi športni artikel za leto 2020, v nasprotnem primeru se nabava ne realizira.

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančni načrt za leto 2020.

Ad 8. Informacija o višini članarine za leto 2020
V skladu s statutom višino članarine potrdi IO TD LOB Gorenjska. IO LOB je sprejel sklep, da je članarina za leto 2020 v višini 30,00 EUR. Članarina se lahko plača v gotovini ali se nakaže po LINKU do začetka priprav, 2.aprila 2020 na račun društva :
Teniško društvo LOB Gorenjska: TRR: 07000 – 0000748736 Gorenjska banka, Kranj.

SKLEP: Občni zbor sprejema informacijo o sprejeti višini članarine za leto 2020 v višini 30,00 EUR, ki jo člani poravnajo do začetka priprav, najkasneje do 2.4.2020.

Ad 9. Program dela TD LOB v letu 2020
Izvršni odbor predlaga naslednje termine za teniške turnirje v letu 2020:

Datum Kraj Organizator

15.02.2020 Valentinov turnir Ljubljana- Škulj Izvršni odbor

14.03. 2020 Zimski turnir Ljubljana- Škulj Izvršni odbor

2.4.-5.4.2020 Priprave Rabac Izvršni odbor

23.05.2020 Spomladanski turnir Šmartno ali Ribno Izvršni odbor

13.06.2020 Spomladanski turnir Tržič Izvršni odbor

12.09.2020 Jesenski turnir Kranj ali Ribno Izvršni odbor

24.10.2020 Jesenski turnir Šmartno Izvršni odbor

21.11.2020 Martinov turnir Ljubljana Izvršni odbor

05.12.2020 Miklavžev turnir Ljubljana Izvršni odbor

26.12.2020 Novoletni turnir Ljubljana Izvršni odbor
Neobvezni termin na Bolu: 19.9. do 26.9.2020

V primeru neprimernih vremenskih razmer se lahko termin ali lokacija za turnir po predhodnem sklepu IO prestavi.

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil program dela za leto 2020.

AD 10.Predlog izvolitve nadomestnih članov IO in NO TD LOB

Ker sta člana Nada Fojkar in Bojan Dobnikar podala izjavo, da ne želita biti več člana IO, smo namesto njiju soglasno imenovali nova člana IO in sicer:
– Ladislav Hafner, ki je bil kot novoimenovani član IO imenovan tudi za vodjo turnirjev,
– Pero Barbič, ki je bil kot novoimenovani član IO imenovan tudi za namestnika vodje turnirjev.
Zaradi prenehanja članstva Robertu Meletu, mu je prenehalo tudi imenovanje v NO.
Občni zbor je soglasno potrdil dva nova člana NO in sicer Robek Bojana in Pogačnik Roka.

Ad 11. Razno
Predsednica je pozvala člane, da do naslednjega turnirja razmislijo o predlogih za nakup športnega artikla za leto 2020. V razpravi so bili podani predlogi nakupa, tanjša velurka, ogrevalne hlače za tenis… IO pričakuje še dodatne predloge do marčevskega turnirja in nato bo sprejel končno odločitev.

Predsednica Nada Nastran se je zahvalila vsem članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinski komisiji za aktivno sodelovanje v letu 2019 in seveda tudi vsem ostalim članom društva za udeležbo na turnirjih ter zaželela, da se bodo člani redno udeležili turnirjev po sprejetem programu in poskrbeli za prijetna teniška druženja tudi v letu 2020.
Ker je Jože Ramovš napovedal izstop iz TD LOB, se mu je predsednica zahvalila za požrtvovalno delo, kjer se je izkazal predvsem kot vodja turnirjev in član IO.

Ljubljana, 15.2.2020

Zapisala: Delovna predsednica:
Bogomila Robek Alenka Cerar

Overovatelja:
Jože Dolinar
Andrej Stermenszky

Dodaj odgovor