Zapisnik občnega zbora – 16.2.2019

27

Feb

Zapisnik občnega zbora – 16.2.2019

Datum: 16.02.2019

ZAPISNIK občnega zbora – 16.2.2019

Kraj: SKULJ  Ljubljana

Prisotnih je bilo 13 članov in 14 pooblastil, skupaj od 27 (81%).

DNEVNI RED:

 1. Predlog dnevnega reda občnega zbora TD LOB Gorenjska
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev ter ugotovitev sklepčnosti
 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB Gorenjska za leto 2018
 4. Finančno poročilo za leto 2018 (poroča predsednica)
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018 (poroča Alenka)
 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2018 (poroča Bojana)
 7. Predlog finančni načrt za leto 2019 (poroča predsednica)
 8. Informacija o višini članarine za leto 2019 (poroča predsednica)
 9. Program dela za leto 2019 (poroča predsednica)
 10. Predlog Pravil igranja turnirjev (poroča Joze Ramovš)
 11. Obravnava ugotovitvenega sklepa IO z dne 12.12.2018 in sklepa IO z dne 9.10.2017 in predlog nadaljnjih aktivnosti organiziranosti TD LOB

Ad 1. Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 2.
Predsednica je predlagala delovno predsedstvo: Alenka Cerar — predsednica, člana Bojan Robek in Dolčič Brane, zapisnikar Bogomila Robek
overovitelja — Bojana Stermenszky in Branka Stuhly.
SKLEP: Predlog je občni zbor soglasno sprejel.
Delovno predsedstvo zasede mesta in prične z občnim zborom. Delovna predsednica preveri sklepčnost in ugotovi, da je glede na število prisotnih in podanih pooblastil odsotnih članov občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednice o delu Teniškega društva LOB Gorenjska za leto 2018
V letu 2018 je bilo v Teniškem društvu LOB Gorenjska vključenih 33 članov, od tega 13 članic in 20 članov. 25 članov je bilo tekom leta aktivnih in so bili prisotni na posameznih turnirjih, nekaj članov ima različne poškodbe in se niso udeleževali turnirjev
V skladu s programom dela za leto 2018 smo realizirali 9 turnirjev. Na turnirjih je bilo skupaj prisotnih 205 članov, na posameznem turnirju je bila povprečna udeležba 18 članov. Konec meseca marca smo skladno z načrtom uspešno organizirali 4 dnevne priprave v Umagu, ki se jih je udeležilo 20 članov. V letu 2018 smo nadgradili sistem izpeljave načina organiziranosti posameznih turnirjev, pri čemer smo spremenili načelo, da ni nujno, da se igrajo mešane dvojice, pač pa smo z določitvijo nosilcev dosegli, da se igrajo bolj enakovredne dvojice, kar je v zadovoljstvo vseh. Na tekmovalnem področju je bilo kar precej članov prisotnih na Gorenjskem prvenstvu upokojencev, kjer smo dosegli odlične rezultate tako med posamezniki kot tudi v dvojicah, v različnih starostnih kategorijah. Nekaj članov pa se je uspešno udeležilo rekreativnih tekmovanj v lokalnih ligah.
Tudi na finančnem področju je bilo leto 2018 uspešno zaključeno, saj smo imeli razpoložljivih sredstev v višini 3.926,00 EUR, odhodkov pa 3.446,06 EUR tako, da je bilo stanje na TRR računu na zadnji dan leta 480,94 EUR.
V letu 2018 je bila ponovno aktivirana spletna stran društva. Za izpeljavo le tega se je maksimalno angažiral ćlan društva, ki je spletno stran že oblikoval tako, da si dogovorjene vsebine lahko ogledamo na www.lob.si.
Za člane društva smo v letu 2018 nabavili športni artikel craftov zgornji del – hoody, za katere je bil prispevek društva 30,00 EUR za posameznega člana.
Društvo v letu 2018 ni imelo statusnih sprememb in je v skladu_ s statutom pridobljena donatorska sredstva porabilo za organizacijo teniških turnirjev in nabavo športnih artiklov.
SKLEP: Občni zbor je potrdil poročilo predsednice o delu v letu 2018.

Ad 4, Finančno poročilo za leto 2018
Stanje na dan 31.12.2017 880,50 EUR

PRIHODKI

 • Članarina 930,00 EUR
 • Občina Škofja Loka — javni razpis 755,00 EUR
 • Donacija LTH 300,00 EUR
 • Donacija Okovje 500,00 EUR
 • Prispevek članov za artikel 576,00 EUR
 • Skupaj prihodki v letu 2018 3.046,00 EUR
 • Razpoložljiva sredstva 3.926,50 EUR

ODHODKI

 • Stroški turnirjev in nakup opreme 1.193,00 EUR
 • Stroški športnega artikla 1.534,99 EUR
 • GB provizija 127,10 EUR
 • žoge 283,19 EUR
 • ostalo 307,78 EUR
 • Skupaj odhodki v letu 2018 3.446,06 EUR
 • Stanje 31.12.2018 480,94 EUR

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančno poročilo za leto 2018.

Ad 5. Poročilo Nadzornega odbora
Predsednica Nadzornega odbora je podala poročilo, da je odbor spremljal poslovanje Teniškega društva LOB in ugotavlja, da je poslovanje potekalo v skladu z načrtom in da ni ugotovil nepravilnosti.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Nadzornega odbora.

Ad 6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2018
Predsednica disciplinske komisije je podala porodilo in ugotavlja, da v letu 2018 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil poročilo Disciplinske komisije.

Ad 7. Finančni načrt za leto 2019

PRIHODKI

 • Članarina 1.020,00 EUR
 • Občina Škofja Loka — javni razpis 700,00 EUR
 • Donatorstvo 1.200,00 EUR
 • Skupaj 2.920,00 EUR

ODHODKI

 • Stroški turnirjev 1.300,00 EUR
 • Stroški športnega artikla 900,00 EUR
 • Ostali stroški: provizije, 400,00 EUR
 • Skupaj 2.600,00 EUR
 • Sredstva iz leta 2017 480,00 EUR
 • Ostanek: 800,00 EUR

Pod pogojem, da društvo prejme donatorska sredstva v načrtovani višini se po načrtu lahko nabavi tudi športni artikel za leto 2019, v nasprotnem primeru se nabava ne realizira.

SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel finančni načrt za leto 2019.

Ad 8. Informacija o višini članarine za leto 2019
V skladu s statutom višino članarine potrdi IO TD LOB Gorenjska. IO LOB je sprejel sklep, da je članarina za leto 2019 v višini 30,00 EUR. Članarina se lahko plača v gotovini ali se nakaze po LINKU do konca aprila 2019 na račun društva :
Tenisko društvo LOB Gorenjska: TRR: 07000 — 0000748736 Gorenjska banka, Kranj.
SKLEP: Občni zbor sprejema informacijo o sprejeti višini članarine za leto 2019 v višini 30,00 EUR, ki jo člani poravnajo do 30.4.2019.

Ad 9. Program dela TD LOB v letu 2019
Glej zavihek Program dela
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil program dela za leto 2019.

Ad10. Predlog Pravil igranja turnirjev
Izvršni odbor je na redni seji, dne 28.1.2019 obravnaval dosedanja Pravila igranja na turnirjih. Ugotovil, da je potrebno Pravila spremeniti in prilagoditi sedanjim ciljem. Na tej osnovi je IO izločil predvsem točkovanja po zaključenem letu, saj le ta niso bila v praksi več aktualna glede na novo oblikovane cilje. Je pa postavil predvsem nekatere organizacijske in disciplinske izboljšave, ki naj bi pripomogle k izboljšani organizaciji posameznih turnirjev. Vabila za turnir se posredujejo 1 teden pred prijavnim rokom. Pravila na novo uvajajo tudi čakalno vrsto za tiste člane, ki se bodo prijavili po roku, ki je podan v vabilo za prijavo na turnir. Pravila bodo posredovana vsem članom skupaj z zapisnikom in bodo objavljena tudi na spletni strani www. LOB.si.
SKLEP: Občni zbor soglasno sprejema Pravila igranja turnirjev.

Ad 11. Obravnava ugotovitvenega sklepa IO z dne 19.12.2019 in sklepa IO z dne 9.10.2017 ter predlog nadaljnjih aktivnosti organiziranosti TD LOB

Predsednica je seznanila člane občnega zbora s sprejetimi sklepi IO dne 9.10.2017, ki je sprejel odločitev, da se klub kadrovsko okrepi z nekaj člani, pri čemer se zavedajoč, da je članstvo po statutu prostovoljno, sprejmejo priporočila za sprejem novih članov, da niso bivši tekmovalci, so starejši od 45 let in so se pripravljeni vključiti v društvo in pridružiti obstoječim članom. Na decembrskem turnirju je Petra Rant ponovno predlagala, da se v društvo sprejme 6 mlajših članov, enega člana, ki je starejši od 45 let pa sta predlagala Alenka in Lado Hafner. Ker so bila mnenja različna, je to vsebino IO ponovno obravnaval v decembru in sprejel sklep, da dokončno odločitev o tem sprejme občni zbor. IO se je v januarju 2019 ponovno sestal in sprejel sklep, da predlaga občnemu zboru, da zaradi organizacijskih omejitev v tem času ni možno sprejeti sedem članov, je pa primerno, da se društvo postopoma kadrovsko okrepi predvsem s takimi člani, ki bi bili lahko nosilci. Predlagal je, da se povabi tri nove člane, enega po predlogu Alenke in Lada, dva po predlogu Petre. Sprejem večjega števila članov bi zahteval spremembo finančnega načrta in drugačno razporeditev sredstev, bistveno pa bi posegel v samo izpeljavo in organizacijo turnirjev, saj trenutno v našem okolju nimamo možnosti pridobiti 6 ali 7 zunanjih igrišč v ¢asu igralne sezone, za člane pa ni sprejemljivo, da bi večje število članov zaradi manjšega števila igrišč med posameznimi koli moralo čakati.
SKLEP: Občni zbor je soglasno sprejel odločitev, da zavedajoč, da je vključitev v društvo prostovoljna, se društvo zaradi organizacijskih omejitev kadrovsko okrepi s tremi novimi člani, ki bi bili lahko nosilci. Na naslednji turnir Alenka in Lado povabita enega Elana (Edi) Petra povabi dva nova člana.

Ad 12. Razno
Predsednica je pozvala člane, da do naslednjega turnirja razmislijo o predlogih za nakup športnega artikla za leto 2019. V razpravi sta bila podana dva predloga in sicer nakup nahrbtnika za tenis ali cokl Dal, seveda pa pričakujemo Se dodatne predloge, ki jih bo obravnaval IO po marčevskem turnirju in sprejel končno odločitev.
Predsednica Nada Nastran se je zahvalila vsem članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinski komisiji za aktivno sodelovanje v letu 2018 in seveda tudi vsem ostalim članom društva za udeležbo na turnirjih ter zaželela, da se bodo člani redno prijavili na posamezne turnirje po sprejetem programu in poskrbeli za prijetna teniška druženja.

Ljubljana, 16.2.2019
Zapisala: Delovna predsednica; Bogomila Robek Alenka Cerar
Overovitelj: Bojana Stermenszky
Overovitelj: Branka Stuhly

Dodaj odgovor